Hoş Geldiniz
TR  EN

Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi

Fabrikamızda gerçekleştirilen tüm üretim faaliyetlerinde çevresel süreçlerimiz yaşam döngüsü yaklaşımıyla ele alınıyor olup, sürdürülebilir kalkınma için kirliliğin önlenmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması esas amacımız olarak belirlenmiştir.

Yürüttüğümüz tüm süreçlerde, yerel mevzuatların yanında IFC gibi uluslararası standartlar ve müşterilerimize ait özel standartlar da göz önüne alınmakta olup, bu standartların belirlediği tüm çevresel ve sosyal şartların gerekliliklerini yerine getirmekte ve devamlılığını sağlamak için sürekli gelişimi ve mevcut en iyi teknolojilerin (MET) kullanımını desteklemekteyiz.

Ülkemizin öncü tesislerinden olan fabrikamız, yerel ve uluslararası kapsamda Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum ile ilgili kamu ve tüzel kuruluşların yürüttüğü projelerde ve çalışmalarda aktif görev almakta ve bu mevzuatların oluşturulması ile ilgili süreçlere destek vermektedir.

Çevre Yönetimi:

Geçmişteki ve gelecekteki yatırımlarında çevresel etkilerin değerlendirilmesini ön planda tutan tesisimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” ve “Çevre Yönetim Birimi” belgeleri bulunmaktadır. Çevre Yönetim Biriminde toplam 5 çevre mühendisi görev almakta, yasal süreçlerin takibi ve uygulanması ile çevre süreçlerindeki beyan ve raporlama yükümlülüklerimiz hassasiyetle yönetilmektedir. Tesisimiz ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine de sahiptir.

Tesisimiz tüm yatırımlarında; yerel mevzuat kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirme” ve uluslararası mevzuat kapsamında da “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme” raporlarına sahip olup bu çerçevede izlenmektedir. Yeni yatırımlarımızda hem ulusal çevre mevzuatı hem de IFC Çevresel Sosyal ve Güvenlik Yönergeleri göz önüne alınarak yatırımlarımıza ait Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları hazırlanmıştır. Ayrıca tesisimiz bu kapsamda üçüncü parti denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) uyum sürecinde tüm işletmelerimizde atık azaltımı, kaynakların verimli kullanımı ile kimyasalların ve enerjinin geri kazanılması yönünde çalışmalar yapılmakta olup, bu kapsamda yapılan projelerde 6 sigma metodolojisi uygulanmaktadır.

Atık Su Yönetimi:

Tesisimizde, üretim süreçlerinden kaynaklanan endüstriyel atık sular, proses yıkama suları ve evsel atık suların arıtıldığı atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. İlk olarak 1998 yılında kurulan atık su arıtma tesisinde 2011 ve 2019 yıllarında kapasite arıtışı yapılmış ve tesise ilave üniteler eklenmiştir. “Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesine” sahip olan tesisimizde fiziksel, biyolojik, kimyasal ve ileri arıtma prosesleri kullanılmaktadır. Ayrıca, biyolojik arıtma sistemimizde hem anaerobik hem aerobik arıtma metotları uygulanmaktadır. Arıtma tesisinde, 1 işletme uzmanı ve 13 operatör bulunmakta olup, tesis 3 vardiya halinde sürekli çalışmakta ve tüm proses kumanda odasından takip edilebilmektedir. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerin haricinde, atık su arıtma tesisimiz bünyesinde bulunan çevre laboratuvarında günlük olarak numune analizleri yapılmakta ve tesis performansı sürekli izlenmektedir.

Sürdürülebilir bir çevre için hem Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde tabi olduğumuz deşarj limitlerine hem de uluslararası mevzuat ve standartlara uygun kalitedeki su alıcı ortama deşarj edilmektedir. Deşarj ettiğimiz çıkış suyu kalitesi, Bakanlık tarafından Sürekli Atık İzleme Sistemi (SAİS) ile takip edilmektedir. SAİS aracılığıyla deşarj suyuna ait Askıda Katı Madde, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, pH ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametreleri online olarak izlenmektedir.

Atıktan Enerji Geri Kazanımı amacıyla, anaerobik arıtma prosesinde oluşan biyogaz yakılarak yüksek basınçlı buhar üretilmekte ve fabrika içerisindeki işletmelerde kullanılmaktadır. Metan gazının atmosfere salınmasını önleyerek sera gazı etkisini düşürmek ve karbon ayak izimizi azaltmak amaçlanmaktadır.

PTA Üretim Tesisi Projesi kapsamında 2023’de devreye girecek olan yeni atık su arıtma tesisimiz için fizibilite ve mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni atık su arıtma tesisimizde arıtılan sular ileri arıtma teknolojileri kullanılarak geri kazanılacak olup, elde edilen su proseslerde tekrar kullanılacaktır.

Atık Yönetimi:

Tesisimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Belgesi’ne sahiptir. Süreçlerimizde ürün yaşam döngüsü göz önünde bulundurularak öncelikle tesisimiz içinde üretilen atığın kaynağında azaltımı, kaynağında ayrıştırılması ve yeniden kullanımı politikaları uygulanmaktadır. Tesisimizden çıkan endüstriyel ve evsel atıklar, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiş geçici atık depolama sahalarında toplanarak, lisanslı tesislere iletilmektedir. Bu süreçlerin yönetiminde, 1 işletme uzmanı ve 5 operatör görev almaktadır. Fabrikamızda oluşan atıklarımızın %100’e yakını geri dönüştürülmektedir. Yemekhanelerden çıkan yemek artıkları ise israfı önlemek amacıyla sokak hayvanlarını besleme noktalarına sevk edilmektedir.

Çevre izin ve lisans belgemizde yer alan konulardan biri de birlikte yakma faaliyetidir. Birlikte yakma tesisimizde enerji geri kazanımı teknolojisiyle proses atıklarından enerji elde edilmektedir. Böylece fosil yakıt kullanımda da azaltım sağlanmaktadır.

Emisyonların Yönetimi:

Tesisimizde bulunan emisyon kaynaklarının 5 adetinde emisyonlar online takip edilmektedir, bu noktalarda Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) mevcuttur. Bu bacalarımızdan çıkan emisyonlar hakkında SEÖS aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na anlık olarak veri transferi sağlamaktadır. Ayrıca tesisimize ait emisyonlar için hava kalitesi modellemesi yapılarak kümülatif etkiler göz önüne alınmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında yakıtların yakılması ve büyük hacimli organik kimyasalların üretimi faaliyetlerinde sera gazı emisyon hesabı yapılmakta ve böylece emisyon kontrolü sağlanmaktadır. Hazırlanan sera gazı emisyon raporumuz ise TÜRKAK akreditasyonlu doğrulayıcılar tarafından onaylanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır.