Hoş Geldiniz
TR  EN

Su Yönetimi

Tesisimizde yer altı kaynaklarından elde edilen su, soğutma uygulamalarında ve proseslerimizde kullanılmaktadır. Çevreye duyarlı bir teknoloji olan Ters Ozmoz ve Elektro-Deiyonizasyon yöntemleri kullanılarak suyun gerekli şartlandırılma işlemleri yapılmakta ve bu şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Şartlandırma işlemlerine tabi tutulan suyun kalite parametrelerinin, tanımlı limitlerin içerisinde olması amacıyla sürekli olarak ölçüm ve takibi yapılmaktadır.

Tesislerimizde su tüketimini azaltmak amacıyla projeler geliştirilmekte ve uygulanmakta olup, “kulelerde blöf otomasyonu ve optimizasyonu”, “ters ozmoz atık suyunun kulelerde değerlendirilmesi”, vb. projeler bunlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda işletmelerin su tüketim değerleri aylık bazda düzenli olarak takip edilmekte ve su kaçak kontrolleri sürekli olarak yapılmakta, en hızlı şekilde müdahalesi sağlanmaktadır.

Tesisimizde, üretim süreçlerinden kaynaklanan endüstriyel atık sular, proses yıkama suları ve evsel atık suların arıtıldığı atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. İlk olarak 1998 yılında kurulan atık su arıtma tesisinde 2011 ve 2019 yıllarında kapasite arıtışı yapılmış ve tesise ilave üniteler eklenmiştir. “Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesine” sahip olan tesisimizde fiziksel, biyolojik, kimyasal ve ileri arıtma prosesleri kullanılmaktadır. Ayrıca, biyolojik arıtma sistemimizde hem anaerobik hem aerobik arıtma metotları uygulanmaktadır.

Arıtma tesisinde, işletme uzmanlarımız ve operatörlerimiz bulunmakta olup, tesis 3 vardiya halinde sürekli çalışmakta ve tüm proses kumanda odasından takip edilebilmektedir. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerin haricinde, atık su arıtma tesisimiz bünyesinde bulunan çevre laboratuvarında günlük olarak numune analizleri yapılmakta ve tesis performansı sürekli izlenmektedir.

Sürdürülebilir bir çevre için hem Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde tabi olduğumuz deşarj limitlerine hem de uluslararası mevzuat ve standartlara uygun kalitedeki su alıcı ortama deşarj edilmektedir. Deşarj ettiğimiz çıkış suyu kalitesi, Bakanlık tarafından Sürekli Atık İzleme Sistemi (SAİS) ile takip edilmektedir. SAİS aracılığıyla deşarj suyuna ait Askıda Katı Madde, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, pH, Sıcaklık ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametreleri online olarak izlenmekte ve bakanlığın SİM (sürekli izleme merkezi) yazılımı tarafından anlık olarak değerlendirilmektedir.

Atıktan Enerji Geri Kazanımı amacıyla, anaerobik arıtma prosesinde oluşan biyogaz yakılarak yüksek basınçlı buhar üretilmekte ve fabrika içerisindeki işletmelerde kullanılmaktadır. Metan gazının atmosfere salınmasını önleyerek sera gazı etkisini düşürmek ve karbon ayak izimizi azaltmak amaçlanmaktadır.

PTA Üretim Tesisi Projesi kapsamında 2023’de devreye girecek olan yeni atık su arıtma tesisimiz için fizibilite ve mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni atık su arıtma tesisimizde arıtılan sular ileri arıtma teknolojileri kullanılarak geri kazanılacak olup, elde edilen su proseslerde tekrar kullanılacaktır.